محتوای درس روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
درس روش تحقیق

ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه

مرجع درس : روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی تالیف : دکتر حمید لسانی انتشارات قائم


مطالب لازم و مرتبط با درس :


تذکرات به دانشجویان :

1- تهیه کتاب مرجع درس ضروری است