مثال 3
استادان هیات علمی و حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
ایمیل هیات علمی / حق التدریس رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی نام خانوادگی نام گروه آموزشی دانشگاه
zkh114@gmail.com حق التدریس مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد خالقی زین العابدین آموزش ابتدایی
ali_dezhkam@yahoo.com حق التدریس مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد دژکام علی آموزش ابتدایی
  حق التدریس مدیریت آموزشی دانشجوی دکتری صادقی مقدم علی آموزش ابتدایی
golestan10@yahoo.com حق التدریس روانشناسی دانشجوی دکتری گلستان فاطمه آموزش ابتدایی
m.h.golestan1340@gmail.com حق التدریس مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد گلستان محمدحسن آموزش ابتدایی
pourdaneshali@yahoo.com هیات علمی علوم تشریح پزشکی (آناتومی) دانشجوی دکتری پوردانش محمد علی پرستاری و مامایی
minatehrani51@yahoo.com هیات علمی پرستاری دانشجوی دکتری تهرانی نشاط بنفشه پرستاری و مامایی
Delpasandtahereh@gmail.com هیات علمی روانشناسی سلامت استادیار دلپسند طاهره پرستاری و مامایی
afifeh61@yahoo.com هیات علمی پرستاری کارشناسی ارشد رحمانیان کوشککی عفیفه پرستاری و مامایی
marjan_karbasi@yahoo.com هیات علمی آموزش پرستاری کارشناسی ارشد کرباسی مرجان پرستاری و مامایی
farzan_pharmacology@gmail.com هیات علمی داروشناسی (فارماکولوژی) استادیار محمودی نژاد فرزان پرستاری و مامایی
  حق التدریس پزشکی دکترای حرفه ای مصلی نژاد خسرو پرستاری و مامایی
Faride.maarefi@yahoo.com هیات علمی پرستاری کارشناسی ارشد معارفی فریده پرستاری و مامایی
bahooshn@yahoo.com هیات علمی مامایی کارشناسی ارشد باهوش نیلوفر پرستاری و مامایی
sanyzare@yahoo.com هیات علمی مامایی کارشناسی ارشد زارعی میترا پرستاری و مامایی
saleh_n61@yahoo.com هیات علمی مامایی کارشناسی ارشد صالح نجمه پرستاری و مامایی
n.nasooti@yahoo.com هیات علمی مامایی کارشناسی ارشد ناسوتی نوشین پرستاری و مامایی
mitra.hemayatkhah@yahoo.com حق التدریس تربیت بدنی کارشناسی حمایت خواه جهرمی میترا تربیت بدنی
  حق التدریس تربیت بدنی کارشناسی دلپسند ابراهیم تربیت بدنی
r.sajdi59@yahoo.com حق التدریس تربیت بدنی کارشناسی سجادی راحله تربیت بدنی
  حق التدریس تربیت بدنی کارشناسی ارشد ابراهیمی فر وحید تربیت بدنی
tahere.esmaeili91@yahoo.com حق التدریس تربیت بدنی کارشناسی ارشد اسماعیلی طاهره تربیت بدنی
s_afroozeh@yahoo.com حق التدریس تربیت بدنی دکتری افروزه محمدصادق تربیت بدنی
masoudarashmehr@gmail.com حق التدریس مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد آرش مهر مسعود تربیت بدنی
khoshnam9696@gmail.com هیات علمی مدیریت ورزشی استادیار خوشنام ابراهیم تربیت بدنی
hosein.dast@yahoo.com هیات علمی فیزیولوژی ورزشی دانشجوی دکتری دست برحق حسین تربیت بدنی
leila.shekoohifard@gmail.com حق التدریس تربیت بدنی دانشجوی کارشناسی ارشد شکوهی فرد لیلا تربیت بدنی
majidsadri1351@gmail.com حق التدریس تربیت بدنی دانشجوی دکتری صدری محمدعلی تربیت بدنی
  حق التدریس تربیت بدنی کارشناسی متانت محمدصادق تربیت بدنی
hamidsafari83@yahoo.com حق التدریس مدیریت ورزشی دکتری صفری جعفرلو حمیدرضا تربیت بدنی
solhjoo_695@yahoo.com هیات علمی مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری صلح جو محمد حسن تربیت بدنی
j.ghasemianpoor@gmail.com حق التدریس تربیت بدنی کارشناسی ارشد قاسمیان فرد جلیل تربیت بدنی
Zahra.gh61@yahoo.com حق التدریس تربیت بدنی کارشناسی ارشد قناعت پیشه زهرا تربیت بدنی
solhjoo_695@yahoo.com حق التدریس تربیت بدنی کارشناسی ارشد کارگر ندا تربیت بدنی
farshad.gorgin@yahoo.com حق التدریس فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد گرگین فرشاد تربیت بدنی
m.naderian@spr.ui.ac.ir هیات علمی تربیت بدنی دانشیار نادریان جهرمی مسعود تربیت بدنی
nikseresht66@yahoo.com هیات علمی فیزیولوژی ورزشی استادیار نیک سرشت اصغر تربیت بدنی
NIKSERESHT66@yahoo.COM حق التدریس تربیت بدنی کارشناسی ارشد نیک سرشت امین تربیت بدنی
Mehrnaz_2868@yahoo.com حق التدریس حسابداری کارشناسی ارشد ابهری فاطمه حسابداری
elaheahmadi_md@yahoo.com حق التدریس مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد احمدی الهه حسابداری
mohammad.daneshnia@gmail.com حق التدریس اقتصاد دانشجوی دکتری دانش نیا محمد حسابداری
a.firoozi@hotmail.com حق التدریس حسابداری کارشناسی ارشد فیروزی علیرضا حسابداری
reyhane. m1@gmail. com حق التدریس مدیریت منابع انسانی دانشجوی دکتری مصلی نژاد ریحانه حسابداری
dralinasseri3u@yahoo.com حق التدریس اقتصاد منابع انسانی دکتری ناصری محمدعلی حسابداری
leilanikookar@gmail.com حق التدریس حسابداری کارشناسی ارشد نیکوکار لیلا حسابداری
  حق التدریس حقوق کارشناسی ارشد اسمی محمد حقوق
akbari.m791@gmail.com حق التدریس جزا وجرم شناسی کارشناسی ارشد اکبری محمد حقوق
ho66ha@yhoo.com حق التدریس حقوق جزا کارشناسی ارشد حق خواه حسین حقوق
Rahmanianmorteza@yahoo.com حق التدریس حقوق خصوصی کارشناسی ارشد رحمانیان مرتضی حقوق
somayeh.faseleh@gmail.com حق التدریس حقوق عمومی کارشناسی ارشد فاصله جهرمی سمیه حقوق
abolfazlvakil@gmail.com حق التدریس حقوق دانشجوی دکتری قاسم زادگان ابوالفضل حقوق
mojtaba_ghanaatpisheh@yahoo.com حق التدریس حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد قناعت پیشه امیر مجتبی حقوق
Hossinnateghi@yahoo.com حق التدریس حقوق عمومی کارشناسی ارشد ناطقی محمدحسین حقوق
mnateghi@mailfa.com حق التدریس حقوق عمومی دانشجوی دکتری ناطقی محمد حقوق
amirborjian2@yahoo.com هیات علمی سیستماتیک گیاهی استادیار برجیان امیر زیست شناسی
Bahmani871@yahoo.com هیات علمی شیمی محض - آلی دانشجوی دکتری بهمنی عنایت اله زیست شناسی
yahyatahamtan@yahoo.com حق التدریس میکروبیولوژی دکتری تهمتن یحیی زیست شناسی
h.jamali1970@gmail.com هیات علمی ایمونولوژی پزشکی استادیار جمالی هوشنگ زیست شناسی
mjamalidoust@gmail.com حق التدریس ویروس شناسی دکتری جمالی دوست مرضیه زیست شناسی
r.hakimelahi2002@gmail.com هیات علمی شیمی - معدنی استادیار حکیم الهی رخشان زیست شناسی
dr.hemayatkhah@yahoo.com هیات علمی سلولی، مولکولی و تکوینی دانشیار حمایت خواه جهرمی وحید زیست شناسی
s.dorry@gmail.com هیات علمی میکروبیولوژی دانشجوی دکتری دری کرامت اله زیست شناسی
esdeylami@gmail.com هیات علمی زیست شناسی گیاهی استادیار دیلمی احترام زیست شناسی
z.jahromi@ut.ac.ir هیات علمی ژنتیک و اصلاح نباتات استادیار ذوالقدر جهرمی سمانه زیست شناسی
Rezaeianfon45@yahoo.com هیات علمی میکروبیولوژی دانشجوی دکتری رضائیان عباسعلی زیست شناسی
sarehraiszadeh@gmail.com حق التدریس ژنتیک دکتری رئیس زاده ساره زیست شناسی
zar624@yahoo.com هیات علمی بیوتکنولوژی مولکولی استادیار زارعیان جهرمی محمد زیست شناسی
mehrdadshariati@hotmail.com حق التدریس فیزیولوژی جانوری دکتری شریعتی مهرداد زیست شناسی
farhadsadeghi56@gmail.com حق التدریس فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد صادقی فرد محمدحسن زیست شناسی
hamsad33402@yahoo.com هیات علمی فیزیولوژی گیاهی استادیار صادقی حمید زیست شناسی
btahery@yahoo.com هیات علمی زیست شناسی - نتیک دکتری طاهری یعقوب زیست شناسی
Ghassemi.fr@gmail.com هیات علمی آناتومی و جنین شناسی استادیار قاسمی فرنگیس زیست شناسی
ghenaat@hotmal.com حق التدریس شیمی دکتری قناعتیان حمیدرضا زیست شناسی
azita74186@yahoo.com حق التدریس شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد کارگر منصوره زیست شناسی
microkargar@gmail.com هیات علمی میکروبیولوژی دانشیار کارگر محمد زیست شناسی
hossein.kargarjahromy@yahoo.com حق التدریس فیزیولوژی جانوری دکتری کارگر جهرمی حسین زیست شناسی
F.kafilzadeh@gmail.com هیات علمی بیولوژی دریا دانشیار کفیل زاده فرشید زیست شناسی
Drgoodarzi.lab@gmail.com حق التدریس ژنتیک پزشکی دکتری گودرزی حامدرضا زیست شناسی
fatemeh_mosalanezhad@yahoo.com هیات علمی شیمی معدنی استادیار مصلی نژاد فاطمه زیست شناسی
mjnow271@yahoo.cm هیات علمی میکروبیولوژی دانشجوی دکتری نوروزنژادفرد محمد جواد زیست شناسی
mes_j2000@yahoo.com حق التدریس روان شناسی دکتری اسفندیاری محمد علوم اجتماعی
mahdemam@gmail.com هیات علمی جامعه شناسی کارشناسی ارشد امامی مهدی علوم اجتماعی
alirezakhoddamy@yahoo.com هیات علمی جامعه شناسی استادیار خدامی علیرضا علوم اجتماعی
krasekh@gmail.com هیات علمی جامعه شناسی دانشیار راسخ کرامت اله علوم اجتماعی
d_rahimi44@yahoo.com هیات علمی برنامه ریزی شهری استادیار رحیمی مجید علوم اجتماعی
ramin257@yahoo.com هیات علمی علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) دانشجوی دکتری رسول اف رامین علوم اجتماعی
ssarvarzadeh@yahoo.com هیات علمی برنامه ریزی شهری استادیار سرورزاده سید کورش علوم اجتماعی
yasin_ta1991@yahoo.com هیات علمی برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشجوی دکتری شاهدی رضا علوم اجتماعی
s_ghezeli@yahoo.com هیات علمی برنامه ریزی شهری و منطقه ای کارشناسی ارشد قزلی جهرمی سیاوش علوم اجتماعی
dr.nakarami@yahoo.com هیات علمی جغرافیای انسانی استادیار کرمی جویانی ناصر علوم اجتماعی
majidrezakarimi@gmail.com هیات علمی جامعه شناسی استادیار کریمی محید رضا علوم اجتماعی
masoudmajedi@gmail.com حق التدریس جامعه شناسی دکتری ماجدی سیدمسعود علوم اجتماعی
mosallanejad289@gmail.com حق التدریس جامعه شناسی کارشناسی ارشد مصلی نژاد ابوالقاسم علوم اجتماعی
vmomtaz@yahoo.com هیات علمی روانشناسی رشد کودک و نوجوان استادیار ممتاز وحید علوم اجتماعی
parisatorabian@yahoo.com هیات علمی ریاضی - آنالیز استادیار ترابیان پریسا علوم پایه - ریاضی و آمار
arab641@yahoo.com هیات علمی ریاضی - هندسه دانشجوی دکتری عرب غلام حسین علوم پایه - ریاضی و آمار
saedeh.erfanmanesh@gmail.com حق التدریس ریاضی کارشناسی ارشد عرفان منش سعیده علوم پایه - ریاضی و آمار
ghodsi.maryam@gmail.com هیات علمی آمار استادیار قدسی مریم علوم پایه - ریاضی و آمار
zahra.masoumi2013@gmail.com حق التدریس آمار کارشناسی ارشد معصومی جهرمی زهرا علوم پایه - ریاضی و آمار
naghshine@yahoo.com هیات علمی ریاضی - جبر استادیار نقشینه فرد محمد علوم پایه - ریاضی و آمار
hosseinbakhshalizadeh@yahoo.com هیات علمی فیزیک ذرات بنیادی و انرژی های بالا استادیار بخشعلی زاده حسین علوم پایه - فیزیک
ar.sabetahd@yahoo.com هیات علمی علوم دریایی - فیزیک دریا استادیار ثابت عهد عبد الرضا علوم پایه - فیزیک
hos.sadeghzadeh@gmail.com حق التدریس فیزیک کارشناسی ارشد صادق زاده حسین علوم پایه - فیزیک
tabatabaeifar.h@gmail.com هیات علمی فیزیک ماده چگال استادیار طباطبائی فر عبد الحمید علوم پایه - فیزیک
  حق التدریس   کارشناسی ارشد مسعودیان پروین عمومی
  حق التدریس علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد توسلی فاطمه عمومی - الهیات و معارف اسلامی
Jahanmahin62@yahoo.com حق التدریس علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد جهان مهین شکرالله عمومی - الهیات و معارف اسلامی
haghdelmohammadali2@gmail.com حق التدریس الهیات (علوم قرآن و حدیث) دانشجوی دکتری حقدل محمدعلی عمومی - الهیات و معارف اسلامی
zarepour.m6830@gmail.com حق التدریس الهیات کارشناسی ارشد زارع پور مژگان عمومی - الهیات و معارف اسلامی
  حق التدریس   کارشناسی رحمانیان زهره عمومی - الهیات و معارف اسلامی
  حق التدریس الهیات دانشجوی دکتری زارعیان جهرمی عبدالرحیم عمومی - الهیات و معارف اسلامی
saberreza30@yahoo.com حق التدریس الهیات کارشناسی ارشد صابر غلامرضا عمومی - الهیات و معارف اسلامی
Arefean1001@gmail.com هیات علمی فقه و اصول استادیار عارفیان عبد الحمید عمومی - الهیات و معارف اسلامی
adnani91@mailfa.com حق التدریس فقه دانشجوی دکتری عدنانی محمد عمومی - الهیات و معارف اسلامی
  حق التدریس ادبیات عرب کارشناسی ارشد مرادی محمد عمومی - الهیات و معارف اسلامی
ali_maymanh@yahoo.com هیات علمی ادیان و عرفان استادیار میمنه جهرمی حیدر علی عمومی - الهیات و معارف اسلامی
nasrollahmaymaneh@yahoo.com هیات علمی کلام اسلامی استادیار میمنه جهرمی نصراله عمومی - الهیات و معارف اسلامی
azadehnematiar@yahoo.com هیات علمی آموزش زبان انگلیسی استادیار نعمتی آزاده عمومی - الهیات و معارف اسلامی
a.hanaei75@gmail.com هیات علمی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد حنائی جهرمی عبد الحسین عمومی - زبان و ادبیات انگلیسی
h.farajinejad@yahoo.com حق التدریس زبان انگلیسی دکتری فرجی نژاد حمیدرضا عمومی - زبان و ادبیات انگلیسی
mehrshad.elaheh@gmail.cm حق التدریس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد مهرشاد الهه عمومی - زبان و ادبیات انگلیسی
Agah_fa@yahoo.com حق التدریس زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری آگاه فاطمه عمومی - زبان و ادبیات فارسی
sabet_rahim@yahoo.com هیات علمی زبان و ادبیات فارسی استادیار ثابت عبد الرحیم عمومی - زبان و ادبیات فارسی
ali_aminzadeh1977@yahoo.com هیات علمی مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد امین زاده علی مهندسی برق و کامپیوتر
hossein.agah@gmail.com حق التدریس مهندسی کامپیوتر -معماری کارشناسی ارشد آگاه محمد حسین مهندسی برق و کامپیوتر
iman.badrooh@gmail.com حق التدریس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشجوی دکتری بادروح ایمان مهندسی برق و کامپیوتر
barghi.1363@gmail.com حق التدریس مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد برقی جهرمی محمد مهندسی برق و کامپیوتر
h.banizaman@gmail.com هیات علمی مهندسی برق - مخابرات استادیار بنی زمان حامد مهندسی برق و کامپیوتر
pouya.ali@gmail.com حق التدریس مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد پویا محمدعلی مهندسی برق و کامپیوتر
sabz_electronic2@yahoo.com حق التدریس مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد پیشگر ابراهیم مهندسی برق و کامپیوتر
k_hassanli@yahoo.com هیات علمی مهندسی برق - الکترونیک دانشجوی دکتری حسنلی کوروش مهندسی برق و کامپیوتر
mjh.iau@gmail.com حق التدریس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد حسین پور محمدجواد مهندسی برق و کامپیوتر
hosein.haghighat@gmail.com هیات علمی مهندسی برق - قدرت استادیار حقیقت جهرمی حسین مهندسی برق و کامپیوتر
sayed.dashty@gmail.com هیات علمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار استادیار دشتی رحمت آبادی سید ابراهیم مهندسی برق و کامپیوتر
fereshte.rahmanian@gmail.com حق التدریس مهندسی فن آوری اطلاعات کارشناسی ارشد رحمانیان فرشته مهندسی برق و کامپیوتر
Rahmani_2003@yahoo.com حق التدریس مهندسی فن آوری اطلاعات کارشناسی ارشد رحمانیان فریبا مهندسی برق و کامپیوتر
mehdirahmanian@ymail.com حق التدریس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشجوی دکتری رحمانیان مهدی مهندسی برق و کامپیوتر
e.rahmanian24@yahoo.com حق التدریس مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد رحمانیان کوشککی احسان مهندسی برق و کامپیوتر
hasan_rahmanian@yahoo.com هیات علمی مهندسی برق - الکترونیک دانشجوی دکتری رحمانیان کوشککی حسن مهندسی برق و کامپیوتر
ranjbars90@gmail.com حق التدریس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد رنجبر سمانه مهندسی برق و کامپیوتر
mshariatkhah@gmail.com حق التدریس مهندسی برق - قدرت استادیار شریعت خواه محمدحسین مهندسی برق و کامپیوتر
abdoli.ali56@gmail.com حق التدریس مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد عبدلی علی مهندسی برق و کامپیوتر
shahab@gmail.com هیات علمی مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد مباشری شهاب مهندسی برق و کامپیوتر
hmohabati2011@yahoo.com حق التدریس مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد محبتی هاله مهندسی برق و کامپیوتر
maesoumi@gmail.com هیات علمی مهندسی برق - مخابرات استادیار معصومی جهرمی محسن مهندسی برق و کامپیوتر
nazeri.amin@gmail.com حق التدریس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد ناظری محمدامین مهندسی برق و کامپیوتر
m.h.hematpour@gmail.com حق التدریس مهندسی برق - قدرت دکتری همت پور محمدحسن مهندسی برق و کامپیوتر
m-eftekharian@yahoo.com حق التدریس مهندسی عمران کارشناسی ارشد افتخاریان فرد محمدصادق مهندسی عمران
a.tabebordbar@gmail.com حق التدریس عمران - سازه هیدرولیکی دانشجوی دکتری تابع بردبار امیر مهندسی عمران
tarahi.mohsen@gmail.com حق التدریس مهندسی عمران - سازه دانشجوی دکتری تراهی محسن مهندسی عمران
faahmanian@gmail.com حق التدریس مهندسی عمران -خاک و پی کارشناسی ارشد رحمانیان فاطمه مهندسی عمران
mahansazen_1387@yahoo.com هیات علمی مهندسی عمران - زلزله دانشجوی دکتری رحیمی ابوالفضل مهندسی عمران
am_seif@yahoo.com حق التدریس مهندسی عمران کارشناسی ارشد سیف زاده علی محمد مهندسی عمران
abdolhamidshahali@yahoo.com حق التدریس مهندسی عمران کارشناسی ارشد شاه علی حمید مهندسی عمران
mohammadhoseinsalah@gmail.com حق التدریس برناه ریزی شهری کارشناسی ارشد صلاح محمدحسین مهندسی عمران
a.alinasab.1389@gmail.com حق التدریس مهندسی معماری کارشناسی ارشد عالی نسب محمدعلی مهندسی عمران
a.ghane40@gmail.com حق التدریس زمین شناسی کارشناسی ارشد قانع فرد جهرمی عاطفه مهندسی عمران
hasanmirzaei89@yahoo.com حق التدریس مهندسی عمران کارشناسی ارشد میرزائی حسن مهندسی عمران
nassajikamal@yahoo.com حق التدریس مهندسی عمران کارشناسی ارشد نساجی کمال مهندسی عمران
vahid4544@yahoo.com حق التدریس مدیریت شهری دانشجوی دکتری مردانی وحیدرضا مهندسی عمران و معماری
aa84607@gmail.com هیات علمی علوم باغبانی دانشیار ابوطالبی جهرمی عبد الحسین مهندسی کشاورزی
soiliran@yahoo.com هیات علمی خاکشناسی دانشجوی دکتری اجرائی عبد الکریم مهندسی کشاورزی
kayazpour@yahoo.com هیات علمی بیماری شناسی گیاهی استادیار ایازپور کاوس مهندسی کشاورزی
bbehrooznam@gmail.com هیات علمی علوم باغبانی استادیار بهروزنام جهرمی بهنام مهندسی کشاورزی
pishbin_info@yahoo.com هیات علمی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون استادیار پیش بین سیامک مهندسی کشاورزی
fdousti@yahoo.com هیات علمی حشره شناسی استادیار دوستی ابوفاضل مهندسی کشاورزی
arasolzakerin@yahoo.com هیات علمی بیوفیزیک استادیار ذاکرین عبد الرسول مهندسی کشاورزی
shirzadi44@gmail.com هیات علمی علوم باغبانی دانشجوی دکتری شیرزادی محمد حسن مهندسی کشاورزی
mfalahm@yahoo.com هیات علمی حشره شناسی دانشیار فلاح زاده مجید مهندسی کشاورزی
Sa_mohammadijahromi@ahoo.com هیات علمی علوم باغبانی دانشجوی دکتری محمدی جهرمی عبد الحسین مهندسی کشاورزی
gilda_najafi@yahoo.com هیات علمی بیماری شناسی گیاهی استادیار نجفی پور حقیقی گیلدا مهندسی کشاورزی
niazmand2003@yahoo.com هیات علمی بیماری شناسی گیاهی استادیار نیازمند علیرضا مهندسی کشاورزی